สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ม.3)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
5 ก.ค. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
5 ก.ค. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 88.51 28.14% 65.79 22.55% 156.84 0.043 0.086 -
มูลบน 141.00 23.06 16.36% 16.06 11.99% 42.92 - 0.039 -
ลำแชะ 275.00 36.19 13.16% 29.19 10.89% 91.44 - 0.091 -
ลำพระเพลิง 155.00 17.97 11.59% 17.25 11.18% 22.64 0.016 0.002 -
ลำนางรอง 121.41 18.31 15.08% 14.86 12.60% 29.91 0.018 - -
รวม 1,006.90 184.05 18.28% 143.15 14.82% 343.75 0.077 0.218

การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปี 2562การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562ผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น

แนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.