สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ม.3)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
4 เม.ย. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
4 เม.ย. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 109.06 34.68% 86.34 29.59% 185.06 - 0.043 14.5
มูลบน 141.00 30.52 21.64% 23.52 17.55% 52.87 - 0.041 3.4
ลำแชะ 275.00 53.49 19.45% 46.49 17.35% 120.24 0.069 0.362 2.5
ลำพระเพลิง 155.00 13.44 8.67% 12.72 8.24% 48.23 0.036 - 56.5
ลำนางรอง 121.41 19.09 15.72% 15.64 13.26% 36.90 - - -
รวม 1,006.90 225.60 22.40% 184.70 19.12% 443.30 0.105 0.446

การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปี 2562การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562ผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น

แนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.