สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ม.3)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
22 ต.ค. 62
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
22 ต.ค. 62
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 179.32 57.02% 156.60 53.67% 258.05 0.374 0.432 -
มูลบน 141.00 54.00 38.30% 47.00 35.07% 75.39 0.124 0.381 -
ลำแชะ 275.00 112.75 41.00% 105.75 39.46% 181.22 0.236 1.234 -
ลำพระเพลิง 155.00 36.04 23.25% 35.32 22.90% 91.52 0.197 0.914 -
ลำนางรอง 121.41 25.20 20.75% 21.74 18.43% 40.27 0.128 - -
รวม 1,006.90 407.31 40.45% 366.42 37.93% 646.43 1.059 2.961

ผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น

แนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.