สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
23 ก.พ. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
23 ก.พ. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 99.009 31.48% 76.289 26.15% 98.661 - 0.432 -
มูลบน 141.00 64.811 45.97% 57.811 43.14% 43.329 0.313 0.254 -
ลำแชะ 275.00 111.211 40.44% 104.211 38.88% 84.031 - 0.186 -
ลำพระเพลิง 155.00 66.798 43.10% 66.078 42.83% 70.915 0.047 - -
ลำปลายมาศ 98.00 51.374 52.42% 42.074 47.43% 53.829 0.022 0.173 -
ลำนางรอง 121.41 58.846 48.47% 55.394 46.96% 63.333 - 0.031 -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 452.049 40.91% 401.857 38.10% 414.098 0.382 1.076

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapแนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.