คู่มือหลักการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคาร

คู่มือมีประมาณ 600 หน้าได้จัดทำไฟล์เป็น 2 ส่วนคือ

(1) ไฟล์รวมเอกสารทั้งเล่ม [wmm-rid8.rar] ::Download:: (23,548 KB)

(2) ไฟล์แยกเอกสารตามบท [wmm-rid8-subfile.rar] ::Download:: (24,712 KB)

จะทำให้สะดวกในการพิมพ์เป็นเล่มหนังสือซึ่งประกอบด้วยไฟล์ย่อยต่อไปนี้
- ใบกั้นหน้าบท
- ปกใน คำนำผู้บริหารการจัดการความรู้ คำนำผู้เขียน
- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 หลักการพื้นฐาน กลศาสตร์ของของไหล ชลศาสตร์ การไหลในทางน้ำเปิด
- บทที่ 3 การวัดระดับน้ำ
- บทที่ 4 การตรวจวัดอัตราการไหลในทางน้ำเปิด
- บทที่ 5 การวัดปริมาณน้ำในทางน้ำเปิดด้วยวิธีและเครื่องมือพิเศษ
- บทที่ 6 การวัดกระแสน้ำด้วยเครื่องมือวัดกระแสน้ำเชิงกล
- บทที่ 7 เครื่องมือวัดกระแสน้ำอิเล็คทรอนิคส์
- บทที่ 8 การคำนวณปริมาณน้ำผ่านฝายทดน้ำ ฝายระบายน้ำหรือทางระบายน้ำล้น
- บทที่ 9 ฝายวัดน้ำประเภทฝายสันคม
- บทที่ 10 ฝายวัดน้ำประเภทฝายสันกว้าง
- บทที่ 11 ฝายวัดน้ำประเภทฝายสันสั้น
- บทที่ 12 การคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่านบานระบาย (ฝายระบายน้ำและประตูระบายน้ำ)
- บทที่ 13 อาคารชลศาสตร์ประเภทท่อ และระบบท่อ
- บทที่ 14 การวัดปริมาณน้ำด้วยรางวัดน้้า
- บทที่ 15 การสอบเทียบ (Calibration) อาคารชลศาสตร์ และเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำ
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
- ปกนอก

- อ่านที่นี่ก่อน เป็นคำชี้แจง *เพื่อความถูกต้องและข้อระวังเพื่อลดปัญหาในการ Print เป็นเล่มหนังสือ
-
แก้เอกสารผิดพลาดสำหรับผู้ Print จากเอกสารชุดเก่า สำหรับผู้ที่ใช้ไฟล์เอกสารชุดเก่าไปพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว ใช้แก้ไขส่วนที่ผิดพลาด รวมทั้งผู้ได้รับแจกคู่มือด้วย

ปรับปรุงแก้ไขไฟล์ข้อมูล 15 กุมภาพันธ์ 2555 

 

 

info (water)

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 8
905 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4979 , 0-4435-4003
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.