ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของ สชป.8

ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 

การจัดสรรน้ำรายสัปดาห์จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 1)
การจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 2)
การจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 3)
การใช้น้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 4)
การใช้น้ำของอาคารที่เชื่อมต่อแม่น้ำสายหลัก (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 4-1)
การใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 5)
การใช้น้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 6)
การให้ความช่วยเหลือโดยรถบรรทุกน้ำของกรมชลประทาน (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 7)


  


 

ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 

การจัดสรรน้ำรายสัปดาห์จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 1)
การจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 2)
การจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 3)
การใช้น้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 4)
การใช้น้ำของอาคารที่เชื่อมต่อแม่น้ำสายหลัก (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 4-1)
การใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 5)
การใช้น้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 6)
การให้ความช่วยเหลือโดยรถบรรทุกน้ำของกรมชลประทาน (แบบฟอร์ม สบอ.จน. - 7)


 

 


 
 


 

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.