สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
15 ส.ค. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
15 ส.ค. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 212.54 67.58% 189.820 65.06% 88.446 1.741 0.691 -
มูลบน 141.00 71.17 50.48% 64.174 47.89% 77.077 0.733 0.341 -
ลำแชะ 275.00 125.99 45.81% 118.990 44.40% 159.117 0.856 0.959 -
ลำพระเพลิง 155.00 82.14 52.99% 81.417 52.77% 83.000 0.384 0.979 -
ลำปลายมาศ 98.00 60.98 62.22% 51.676 58.26% 62.328 - 0.260 -
ลำนางรอง 121.41 43.66 35.96% 40.205 34.08% 71.780 - 0.280 -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 596.474 53.98% 546.282 51.79% 541.748 3.714 3.510

แนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.