สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
21 มิ.ย. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
21 มิ.ย. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 199.37 63% 176.651 60.54% 70.015 0.330 0.086 0.8
มูลบน 141.00 74.78 53% 67.781 50.58% 65.258 0.068 - -
ลำแชะ 275.00 120.24 44% 113.239 42.25% 104.386 0.064 0.162 -
ลำพระเพลิง 155.00 96.37 62% 95.651 62.00% 91.734 0.145 - 2.2
ลำปลายมาศ 98.00 68.30 70% 59.001 66.52% 57.068 0.154 - -
ลำนางรอง 121.41 63.89 53% 60.441 51.24% 74.019 - - 5.7
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 622.956 56.38% 572.764 54.31% 462.480 0.761 0.248