สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ม.3)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
28 ก.พ. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
28 ก.พ. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 122.07 38.82% 99.35 34.05% 208.18 - 0.346 -
มูลบน 141.00 37.48 26.58% 30.48 22.75% 60.03 - 0.131 -
ลำแชะ 275.00 65.60 23.85% 58.60 21.87% 139.43 - 0.194 -
ลำพระเพลิง 155.00 16.03 10.34% 15.31 9.93% 60.12 - 0.048 -
ลำนางรอง 121.41 20.08 16.54% 16.63 14.09% 37.86 - - -
รวม 1,006.90 261.27 25.95% 220.38 22.81% 505.62 - 0.719