สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 เมษายน 2561

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
22 เม.ย. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
22 เม.ย. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 163.00 52% 140.280 48.08% 73.448 - 0.137 -
มูลบน 141.00 75.75 54% 68.748 51.30% 58.599 - 0.487 5.0
ลำแชะ 275.00 120.46 44% 113.459 42.34% 85.550 0.107 0.461 -
ลำพระเพลิง 155.00 93.78 61% 93.063 60.32% 69.284 - 0.241 18.7
ลำปลายมาศ 98.00 62.59 64% 53.285 60.07% 48.208 0.041 0.130 16.5
ลำนางรอง 121.41 63.89 53% 60.441 51.24% 56.042 - - -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 579.468 52.45% 529.276 50.18% 391.131 0.148 1.456