สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
15 ส.ค. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
15 ส.ค. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 212.54 67.58% 189.820 65.06% 88.446 1.741 0.691 -
มูลบน 141.00 71.17 50.48% 64.174 47.89% 77.077 0.733 0.341 -
ลำแชะ 275.00 125.99 45.81% 118.990 44.40% 159.117 0.856 0.959 -
ลำพระเพลิง 155.00 82.14 52.99% 81.417 52.77% 83.000 0.384 0.979 -
ลำปลายมาศ 98.00 60.98 62.22% 51.676 58.26% 62.328 - 0.260 -
ลำนางรอง 121.41 43.66 35.96% 40.205 34.08% 71.780 - 0.280 -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 596.474 53.98% 546.282 51.79% 541.748 3.714 3.510