สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
28 พ.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
28 พ.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 70.537 22.43% 47.817 16.39% 64.375 0.510 0.173 1.0
มูลบน 141.00 57.269 40.62% 50.269 37.51% 33.831 - - 53.0
ลำแชะ 275.00 78.893 28.69% 71.893 26.83% 50.626 0.211 - -
ลำพระเพลิง 155.00 71.847 46.35% 71.127 46.10% 20.111 2.361 0.864 29.4
ลำปลายมาศ 98.00 48.621 49.61% 39.321 44.33% 44.190 0.421 - 93.3
ลำนางรอง 121.41 62.211 51.24% 58.759 49.81% 57.024 0.411 - 53.0
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 389.378 35.24% 339.186 32.16% 270.157 3.914 1.037