สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2563

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ม.3)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
9 ส.ค. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
9 ส.ค. 63
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 94.62 30.09% 71.90 24.64% 128.75 0.004 0.173 -
มูลบน 141.00 24.96 17.70% 17.96 13.40% 33.47 0.133 0.039 1.5
ลำแชะ 275.00 41.63 15.14% 34.63 12.92% 64.90 0.586 0.072 27.0
ลำพระเพลิง 155.00 43.80 28.26% 43.08 27.93% 21.73 2.449 0.778 38.3
ลำนางรอง 121.41 20.29 16.71% 16.84 14.27% 20.93 0.873 0.149 12.0
รวม 1,006.90 225.30 22.38% 184.41 19.09% 269.77 4.045 1.211