สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ม.3)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ม.3)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
9 ธ.ค. 62
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
9 ธ.ค. 62
(ล้าน ม.3)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 162.89 51.79% 140.17 48.04% 250.81 - 0.259 -
มูลบน 141.00 50.11 35.54% 43.11 32.17% 70.73 - 0.016 -
ลำแชะ 275.00 90.68 32.97% 83.68 31.22% 166.75 0.117 0.032 -
ลำพระเพลิง 155.00 24.39 15.73% 23.67 15.34% 76.74 - 0.086 -
ลำนางรอง 121.41 24.15 19.89% 20.70 17.55% 40.15 - - -
รวม 1,006.90 352.21 34.98% 311.32 32.23% 605.18 0.117 0.393