สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
21 ก.ย. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
21 ก.ย. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 111.26 35% 88.535 30.34% 57.732 0.308 0.259 4.4
มูลบน 141.00 84.13 60% 77.133 57.56% 43.228 0.522 0.482 -
ลำแชะ 275.00 156.62 57% 149.620 55.83% 73.820 0.726 1.105 -
ลำพระเพลิง 155.00 85.91 55% 85.191 55.22% 20.329 1.099 0.605 9.6
ลำปลายมาศ 98.00 65.75 67% 56.452 63.64% 36.456 0.113 0.130 7.1
ลำนางรอง 121.41 67.40 56% 63.946 54.21% 50.111 - 0.309 6.5
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 571.069 51.68% 520.877 49.39% 281.676 2.768 2.890