สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
23 ก.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
23 ก.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 80.198 25.50% 57.478 19.70% 54.970 0.275 0.130 -
มูลบน 141.00 68.941 48.89% 61.941 46.22% 31.247 0.451 0.390 -
ลำแชะ 275.00 139.850 50.85% 132.850 49.57% 45.296 2.201 0.815 -
ลำพระเพลิง 155.00 90.656 58.49% 89.936 58.29% 20.503 0.093 0.950 4.7
ลำปลายมาศ 98.00 58.036 59.22% 48.736 54.94% 41.935 0.144 0.259 -
ลำนางรอง 121.41 77.217 63.60% 73.765 62.53% 57.865 0.047 - -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 514.898 46.60% 464.706 44.06% 251.816 3.211 2.544