แผนที่แสดงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เลือกวันที่ : วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ระดับน้ำในอ่าง
เลือกจังหวัด
ปริมาณน้ำ
ในอ่าง
คิดเป็น %