แผนที่แสดงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เลือกวันที่ : วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ระดับน้ำในอ่าง
เลือกจังหวัด
ปริมาณน้ำ
ในอ่าง
คิดเป็น %