แผนที่แสดงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เลือกวันที่ : วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ระดับน้ำในอ่าง
เลือกจังหวัด
ปริมาณน้ำ
ในอ่าง
คิดเป็น %